iz bırakan kitap cümleleri

  ´´Daima okumak .
  Dem ve damarlar?m?za kar??acak derecede okumak.
  Az da olsa devaml? okumak .
  Okumak,yazmak,dinlemek , susmak.
  Sat?r sat?r ,kelime kelime okumak. ´´ / Bir Dava Adam?n?n Notlar? /
  (30.11.1999 00:00)

atatürk düşmanlığı

  Bence bizzat insanlar?n Mustafa Kemal Atat?rk´e de?ilde onun ideoloji ve fikirlerinin baz? kesimler taraf?ndan la?ka la?ka haline getirilip pek ?ok ?eyi s?rf bu Atat?rk??l?k ad? alt?nda dikte edilmesiyle ve her etti?i mant?ks?z , tutars?z , ?a? d??? ama ?ok da ?a?da? gibi g?r?nen halt? Atat?r??l?k teriminin alt?na s???n?p insanlara kabul ettirme sonucu ortaya ??km?? bir d??manl?kt?r.Atat?rk?n dindar biri olmad??? ortadad?r , l?tfen dikkat dinsiz demiyorum * dindar de?ildir diyorum.Bizzat s?rf dini bir gereklilik olan * ve hi? bir zaman pi?man olmad???m ba??rt?s? y?z?nden o ?ok ?a?da? ve ileri g?r?c? insanlar?n ne zoruklar yapt?klar?na zaman?n da ?ahit oldum ve emin olun bunlar?n ba??nda illa bir Atat?rk??y?m-?z. kelimesi ge?mi?tir. E?er din ve vicdan ?zg?rl???n? Mustafa Kemal Atat?rk´?n her her her seferinde dile getirdi?ini s?yl?yorlarsa tek tip insan modeli yeti?tiren liselerimizde canla ba?la severek bilerek isteyerek k?ld???m?z namazlar? tuvalet k??elerinde k?lmaz, s?rf Allah r?zas? i?in takt???m?z ba??rt?s?n? bu tek tip?ilik y?z?nden okul giri?lerinde o s?per bilimsel hocalar?n i?relti bak??lar? alt?nda ??karmazd?k .Bu vatan?n kolay kazan?lmad???n? ?ok iyi biliyoruz herkesin yaras? kendinedir ama vatan milet i?in d?k?len kan bu ?kledeki herkes taraf?ndan bilinmesi gerekendir.Atat?rk´? birileri sevmiyor diye insanlara hakaret etmenin anlam? yoktur .B?yle ise ?lkemiz iyi bir Diktat?r g?r?m??t?r! ***
  (30.11.1999 00:00)

8 mart ytüsözlük kızlar buluşması

  az , ?z ho? bir bulu?ma oldu **
  (30.11.1999 00:00)

hocalı katliamı

  Azerbeycan?n Hocal? Kasabas?nda ermeniler taraf?ndan yakla??k 600 k?s?r sivilin ?ld?r?ld??? pardon vah?i bir ?ekilde katledildi?i olay.Bu insanl?k ay?b?n? katliam i?erisinde yer alan bir ka? ermeninin yazd?klar? ise bir insan? ?ld?rmekten ne kadar zevk ald?klar?n? g?zler ?n?ne seriyor ve kendilerine yap?lan s?zde soyk?r?m?n ac?s?n? belkide bu ?ekilde ??karma d???ncesinde olduklar?n? g?steriyor.


  ---spoiler---Resmi verilere g?re, Hocal? Katliam??nda savunmas?z durumdaki 106?s? kad?n, 83?? ?ocuk olmak ?zere toplam 613 Azerbaycan vatanda?? hayat?n? kaybetti. Katliamdan 487 ki?i a??r yaral? olarak kurtulurken, Ermeni g??leri bin 275 ki?iyi rehin ald?. Bunlardan 150?sinden haber al?namad?. Esirler y?llarca uluslararas? kurumlardan gizli olarak k?le gibi ?al??t?r?ld?.

  Ermeniler duvara ?iviledikleri ?ocuklardan, ?l?lerden k?pr? yapt?k demelerine kadar yapt?klar?n? katliamdan sonra ?v?nerek anlatm??lard?r;

  Zori Balayan??n yazd?klar? insan olan herkesin kan?n?n donduracak nitelikte; ?Sonra ?ocu?un cesedini do?rayarak ayn? soydan geldikleri k?peklerin ?n?ne att?k. Ak?am ayn? olaya ?? kez daha ?ahit oldum. T?rk ?ocuklar?na yapt?klar?mdan bahtiyarl?k duyuyorum!?

  David Herdiyan??n ?Ha? U?runda? kitab?nda yazd?klar? da Balayan??ninkinden farks?z de?il; Herdiyan ise kitab?nda ?u c?mlelere yer veriyor: ?Batakl?ktan ge?memiz gerekiyordu ancak sabah hava ?ok so?uktu, biz de kendimize ?l?lerden k?pr? yapt?k. Ben ?nce cesetlerin ?zerine basmak istemedim ancak Ohanyan bana korkmamam? s?yledi. Ad?mlar?ma 9 ya?lar?nda bir k?z?n sinesine basarak ba?lad?m. Ve b?ylece bin 200 ki?inin ?zerinden ge?tim.? ---spoiler---
  (30.11.1999 00:00)

carrefour

  Marmara depreminden sonra ata?ehir-i?erenk?ydeki belkide en b?y?k ?ubesinin otopark?nda arabam?zla az sabahlamad???m?z ma?aza.*
  (30.11.1999 00:00)

silikon vadisi

  Silikon Vadisi, Kuzey Kaliforniya´daki San Francisco vadisinin bir par?as? olan San Jose vadisine verilen isimdir. Bu ismin sebebi ise b?lgede yo?un olarak ?retim ve geli?tirme faaliyetinde bulunan silikon k?rm?k (yonga, ?ng:chip) ?reticileridir.

  Sonradan, y?ksek teknoloji ile ilgili sekt?rleri ifade etmek i?in kullan?lan isim olmu?tur. ??nk? pek ?ok bu tip firman?n merkezi veya ??k?? yeri buras?d?r. Bunlara ?rnek olarak; Intel, Cisco, Google, HP, Maxtor, Apple, Microsoft, Oracle, Nvidia, ATi, Facebook, Mozilla say?labilir.(bkz: wikipedia) Duyumlar?ma g?re ba?bakanda bunun gibi bili?im ve teknoloji vadisi olu?turma pe?inde.E?er bu ?lkede iyi yaz?l?m m?hendisleri,bilgisayar programc?lar? yeti?irse pek de uzak olmayacak i?tir.Ayr?ca bah?e?ehir ?niversitesi ??rencilerini bu vadiye g?nderiyormu? *
  (30.11.1999 00:00)

mescid-i aksa

  Kud?s´te eski S?leyman mabedinin bulundu?u yerde in?a edilmi? olan caminin ad?. Mescid-i Aksa en uzak mescit anlam?na gelmektedir.Mescid-i Aksa´ya en uzak mescit anlam?nda bu ismin verilmesi, Mekke´deki Mescid-i Haram´a yaya y?r?y??? ile bir ayl?k mesafede bulunmas? y?z?ndendir.?slamiyette yer alan mira? hadisesi mescid-i aksa´da ger?ekle?tirilmi?tir.Neden mira? olay? burda yani kud?ste ger?ekle?ti denilirse Hz.Muhammed´in di?er b?t?n peygamberlerin varisi oldu?unun ispat? i?indir ??nk? b?t?n semavi dinler i?in kud?s kutsald?r. Ayr?ca olay ayette de ge?mektedir "Kulunu, kendisine birtak?m ayetlerimizi g?stermek i?in bir gece Mescidi Haram´dan ?evresini m?barek k?ld???m?z Mescidi Aksa´ya y?r?tenin ?an? pek y?cedir. ??phesiz o duyand?r, g?rendir. ´´
  (30.11.1999 00:00)

siyonizm

  Ba?larda zulme u?rayan yahudilere destek ama?l? kurulmu? daha sonra siyonizmin ?nl? lideri Theodor Herlz´in ?abalar?yla filistinde ba??ms?z devlet kurmay? ama?layan hareket.
  (30.11.1999 00:00)

filistin

  Osmanl?n?n son zamanlar?nda siyonistlerin t?rl? oyunlarla elde etmek isted?i ve sonunda emellerine ula??p 1900 lerden itibaren hat safhada insanl?k ay?b?n?n ya?and??? ?lke ** K?saca bir, tarihinden bahsedecek olursak :
  ---spoiler---
  1897 : I.siyonist kongresi Basel de yap?ld? ve d?nya siyonist ?rg?t? kuruldu .Filistin de yahudi devleti kurulmas? karar? al?nd?.
  1917: Osmanl? dan kopu?.Filistini i?gal eden ingilizler Balfour Deklarasyonuyla burada yahudi devleti kurulmas?na destek verdi.
  1947-48: BM taksim plan? Filistinin %56 s?n? az?nl?k durumundaki yahudilere verdi.?srail ba??ms?zl?k ilan etti.T?rkiye,ABD,SSCB nin ard?ndan israili tan?d?.I.Arap - israil sava??;Bat? ile Sovyetler deste?ini alan israil topra??n? %78 geni?letirken, M?s?r Gazzeyi ,?rd?n de Bat? ?eriay? i?gal etti.
  1950 : 23 ocak israil kud?s? ba?kent ilan etti.Bunun ?zerine Arap ?lkeleri anla?mas? imzalamaya yana?mad? .ABD,fransa ve ingiltere israile destek i?in ??l? bildiri yay?mlad?.
  1959-64 :Yaser Arafat, El Fetih ?rg?t?n? kurdu
  1967: Alt? g?n sava?lar? .M?s?r,?rd?n ve suriyeye sald?ran israil , filistinin geri kalan?n? ,m?s?r?n bir b?l?m?n? ve golan tepelerini i?gal ederek topraklar?n? 3 kat?na ??kard?.
  1973: Yorn Kippur Sava?? ; M?s?r ,?rd?n ve suriye , israile sald?rd?.ABD israile , sovyetler de Araplara silah yard?m?nda bulundu .
  1979-80 : M?s?r israil ile anla?arak onu tan?yan ilk arap ?lkesi oldu.Gazze filistinlilere verildi .?srail parlamentosu al?nan bir kararla kud?s? israilin de?i?mez ve b?l?nmez ba?kenti olarak ilan etti.
  1987-88 : Hamas ?rg?t? ,m?s?rdaki m?sl?man karde?ler ?rg?t?n?n filistin kanad? olarak gazzede kuruldu.
  1993:Oslo bar?? s?reci ba?lad?
  2000:T?kanan oslo s?recini hedefine ula?t?rmak i?in camp davidde bir araya gelen israil ve filistin liderleri anla?maya varamad?.Kassam roketleri ortaya ??kt?.
  2004 : Filistin devlet ba?kan? Yaser Arafat ?ld?.Filistinde i? hareket ba?lad?.
  2005:?srail 38 y?ld?r i?gal alt?nda tuttu?u Gazzeden askerlerini ?ekti.Bua ra?man Gazzenin s?n?rlar?n? ,deniz k?y?s?n? ve hava sahas?n? kontrol alt?nda tutmaya devam etti ve gerekti?inde !! operasyon d?zenleme hakk?n? sakl? tuttu.
  2006 : Filistinde genel se?im yap?ld? .Se?imi kazanan hamas ile el fetih aras?nda siyasi ve askeri m?cadele ba?lad?.
  2007 : bat? ?eria ve gazzede iki ayr? h?k?met kuruldu.
  2008:19 haziranda israil ile hamas aras?nda 6 ayl?k ate?kes anla?mas? imzaland? .4 ve 17 kas?mda gazzeyi bombalayan israil , ate?kesi ilk ?nce kendisi bozmu? oldu.?srail ordusu , kassam roketlerini gerek?e g?stererek Gazzeye sald?rd?.
  2012 : 29 Kas?m 1947 tarihinden tam 65 y?l sonra BM?de tarihi oylama yap?ld?. 138 ?lkenin ?Evet? oyuyla Filistin?e "g?zlemci devlet" stat?s? verildi ---spoiler---

  (30.11.1999 00:00)

patik

  Di?er bir ismiyle (bkz: ?etik)
  (30.11.1999 00:00)

rastgele düşünceler

  Dedim ya MODERN bir adamd?m diye..
  Hafta sonlar? gezmeler palnl?yorduk;treking,kayak.. yo hi?birsi kesmiyordu art?k.Tutturdum g?n?n birinde ben domates yeti?tirmek istiyorum ama dev bir ?irkette ?st d?zey y?neticiyim,hayata bak diye.Domates laf?n geli?iydi.Ama epeyce karizmatikti.Benim di?er t?revlerim vard? ?irkette ,mesela onlar bodruma gidip bar a?mak,Ka?garlarda da? evi i?letmek,teknede ya?amak gibi hayellere sahiptiler.

  Ben de?i?ik bir ?ey bulmu?tum
  Domates.*
  (30.11.1999 00:00)

zaman

  Ayr?ca zaman ba?l???n?n yan?nda gazete kelimesi olmamas?na ra?men yazarlar?n bu duruma ne kadar i?erledi?ini fark etmemi sa?layan s?re .**
  (30.11.1999 00:00)

zaman

  E?ri oturup do?ru konu?mak gerekirse insanlar?n dini duygular?yla oynay?p milleti zorla abone yapt?klar? gazete **
  (30.11.1999 00:00)

çocukluktan kalma alışkanlıklar

  S?tle petib?r bisk?visini harmanlay?p yemek *
  (30.11.1999 00:00)

mimar sinanın mihrimah sultana aşık olması

  Ayr?ca Mimar Sinan ile aralar?ndaki ya? fark? da olduk?a fazlad?r. Mimar Sinan 50´li ya?lar?ndayken Mihrimah Sultan 17´sindeydi.
  (30.11.1999 00:00)

sayfa: 1-2-3...-16
YTÜ Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | hakkında

hiçbir kurumla bağlantılı olmaSAK da birkaç kişi tarafından düşünülmüş kendi içinde bağımlı diğer tüm kurumlardan bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir.